Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARINE OUTLET


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MARINE OUTLET Sklep Internetowy w domenie www.marineoutlet.pl . W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem sklepu Marine Outlet Sklep Motorowodny jest firma:
Wiszniewski Boat Centre Michael Paul Wiszniewski Ul. Rajgrodzka 195 16-300 Augustów

NIP 846-140-64-19 , dalej zwanym Sprzedającym.

Firma działa na podstawie wpisu nr 07059 do ewidencji działalności gospodarczej wydanej przez Urząd Miejski w Augustowie.Adres poczty elektronicznej: sklep@marineoutlet.pl . Telefon kontaktowy: 517805799.

KONTO BANKOWE:
Alior Bank:
15 2490 0005 0000 4600 9405 6691

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:

  1. Określenie zakresu działalności

  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

  3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

  4. Tryb postępowania reklamacyjnego

  5. Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

  6. Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela serwisu.
Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

I. OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci materiałów poprodukcyjnych i podobnych. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną oraz specyfikacją stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.
2. Dostępne w sklepie produkty są nowe, pełnowartościowe lub używane / powystawowe. Informacja dotycząca stanu danego produktu zawsze zawarta jest w jego opisie.
3. Na produkty dostępne w serwisie, firma
S-YACHTS Michael Paul Wiszniewski udziela 14 dniowej gwarancji rozruchowej. Zważywszy na fakt, iż rzeczy dostępne na stronie www.marineoutlet.pl pozyskiwane są ze stoczni jachtowych, nie udzielamy gwarancji producenta.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze,
Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze oprogramowanie JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia
techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, wraz podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci na przykład zamówienia telefonicznego.
3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Cena towaru objętego promocją NIE PODLEGA NEGOCJACJI!
6. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
7. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy!
8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 14 dni od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu.
9. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
10. Towar cięty na wymiar nie podlega zwrotowi!
11. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:
sklep@marineoutlet.pl. Wzór odstąpienia od umowy dostępny także do pobrania tu:
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
Adres korespondencyjny do odesłania oświadczenia oraz zwracanego produktu:

Marine Outlet Sklep Motorowodny

ul.Rajgrodzka 115
16-300 Augustów.
 


Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
12. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta, jeżeli zwrot dokonany jest z winy sprzedającego. W przeciwnym wypadku sprzedający zwraca jedynie równowartość zamówionego towaru.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
16. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
17. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
18. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
20. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sklep@marineoutlet.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu: Marine Outlet Sklep Motorowodny
ul.Rajgrodzka 115, 16-300 Augustów.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres do korespondencji w tym adres e-mail (jeśli konsument taki posiada) oraz numer telefonu
- przedmiot reklamacji
- przyczynę reklamacji
- podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad, a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
7. Europejska platforma do rozwiązywania sporów pozasądowych: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Sprzedający nie zgadza się na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

V. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem
https://www.marineoutlet.pl/polityka-prywatnosci-oraz-cookies-pm-17.html

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin
https://www.marineoutlet.pl/regulamin-pm-11.html
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian
niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Marine Outlet Sklep Motorowodny ul.Rajgrodzka 115, 16-300 Augustów / Email ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub najprościej pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
https://www.marineoutlet.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie na adres korespondencyjny podany w regulaminie sklepu, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za
zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego. 

 

 


Przejdź do strony głównej
Zmiana języka
PolskiAngielski
Waluta
Promocje
Nasze hity
Opinie o produktach
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 20,00 zł

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 200,00 zł